Rank Tier Live Averages and Effective Ownerships

Live Local Averages
Rank Tier Pre-autosub average
Overall 26.71 (-0.52) = 26.19
Top 100 31.2 (-0.04) = 31.16
Top 1K 31.44 (-0.08) = 31.36
Top 10K 31.25 (-0.14) = 31.11
Top 100K 30.67 (-0.21) = 30.46
100K-200K 30.33 (-0.27) = 30.06
200K-300K 30.29 (-0.28) = 30.01
300K-400K 29.27 (-0.35) = 28.92
400K-500K 28.54 (-0.35) = 28.19
500K-600K 28.25 (-0.44) = 27.81
600K-700K 27.77 (-0.38) = 27.39
700K-800K 28.1 (-0.39) = 27.71
800K-900K 27.98 (-0.42) = 27.56
900K-1M 27.78 (-0.46) = 27.32
1M-1.5M 27.2 (-0.52) = 26.68
1.5M-2M 26.82 (-0.54) = 26.28
2M-3M 26.21 (-0.59) = 25.62
3M-6M 26.26 (-0.54) = 25.72
Effective Ownership Stats
Rank Tier Haaland Salah Palmer Saka Gabriel Solanke Son Foden Darwin Saliba
Overall 115.03% 59.08% 74.69% 66.03% 33.89% 33.6% 43.06% 44.45% 22.46% 44.16%
Top 100 161.0% 120.0% 100.0% 95.0% 93.0% 78.0% 37.0% 63.0% 64.0% 46.0%
Top 1K 171.7% 110.9% 101.6% 87.0% 85.4% 69.9% 49.3% 55.7% 50.6% 37.7%
Top 10K 168.98% 110.2% 101.26% 84.52% 81.33% 65.52% 55.14% 52.45% 44.53% 34.16%
Top 100K 164.8% 105.1% 103.9% 81.5% 75.5% 59.3% 59.6% 50.4% 39.8% 33.4%
100K-200K 152.9% 102.5% 102.6% 78.0% 68.7% 53.8% 54.5% 49.5% 37.3% 31.6%
200K-300K 149.1% 97.6% 105.0% 76.2% 64.7% 52.2% 51.7% 51.2% 30.3% 32.0%
300K-400K 143.8% 98.0% 103.8% 75.8% 62.2% 50.3% 50.7% 52.5% 30.9% 34.4%
400K-500K 134.4% 92.5% 105.7% 71.6% 57.5% 50.1% 52.3% 56.0% 29.7% 37.3%
500K-600K 132.1% 90.7% 105.1% 74.0% 55.8% 45.6% 48.6% 54.2% 25.6% 38.2%
600K-700K 130.7% 88.9% 104.0% 70.4% 52.3% 45.0% 49.7% 55.1% 29.2% 39.0%
700K-800K 128.4% 88.3% 104.8% 72.6% 53.2% 47.9% 49.1% 52.4% 28.1% 38.0%
800K-900K 126.4% 85.0% 103.3% 68.9% 49.7% 46.5% 45.9% 52.2% 28.8% 41.5%
900K-1M 125.6% 82.3% 102.6% 71.3% 46.5% 46.7% 46.5% 53.3% 23.7% 38.1%
1M-1.5M 119.64% 77.28% 103.84% 68.26% 44.2% 43.32% 48.64% 52.64% 25.12% 43.04%
1.5M-2M 113.36% 69.22% 97.78% 66.6% 40.14% 41.88% 47.22% 53.34% 24.86% 46.78%
2M-3M 108.43% 61.87% 91.89% 65.99% 34.92% 39.24% 44.94% 51.5% 22.41% 47.09%
3M-6M 110.89% 47.75% 58.54% 63.95% 26.33% 26.76% 39.82% 39.15% 20.15% 45.07%