Rank Tier Live Averages and Effective Ownerships

Live Local Averages
Rank Tier Pre-autosub average
Overall 60.12 (-0.52) = 59.6
Top 100 67.36 (-0.04) = 67.32
Top 1K 67.8 (-0.08) = 67.72
Top 10K 67.84 (-0.14) = 67.7
Top 100K 68.42 (-0.21) = 68.21
100K-200K 68.47 (-0.27) = 68.2
200K-300K 68.8 (-0.28) = 68.52
300K-400K 67.54 (-0.35) = 67.19
400K-500K 67.95 (-0.35) = 67.6
500K-600K 67.54 (-0.44) = 67.1
600K-700K 66.98 (-0.38) = 66.6
700K-800K 67.45 (-0.39) = 67.06
800K-900K 67.14 (-0.42) = 66.72
900K-1M 67.23 (-0.46) = 66.77
1M-1.5M 67.02 (-0.52) = 66.5
1.5M-2M 65.48 (-0.54) = 64.94
2M-3M 63.87 (-0.59) = 63.28
3M-6M 56.23 (-0.54) = 55.69
Effective Ownership Stats
Rank Tier Haaland Salah Palmer Saka Gabriel Solanke Son Foden Darwin Saliba
Overall 115.03% 59.08% 74.69% 66.03% 33.89% 33.6% 43.06% 44.45% 22.46% 44.16%
Top 100 161.0% 120.0% 100.0% 95.0% 93.0% 78.0% 37.0% 63.0% 64.0% 46.0%
Top 1K 171.7% 110.9% 101.6% 87.0% 85.4% 69.9% 49.3% 55.7% 50.6% 37.7%
Top 10K 168.98% 110.2% 101.26% 84.52% 81.33% 65.52% 55.14% 52.45% 44.53% 34.16%
Top 100K 164.8% 105.1% 103.9% 81.5% 75.5% 59.3% 59.6% 50.4% 39.8% 33.4%
100K-200K 152.9% 102.5% 102.6% 78.0% 68.7% 53.8% 54.5% 49.5% 37.3% 31.6%
200K-300K 149.1% 97.6% 105.0% 76.2% 64.7% 52.2% 51.7% 51.2% 30.3% 32.0%
300K-400K 143.8% 98.0% 103.8% 75.8% 62.2% 50.3% 50.7% 52.5% 30.9% 34.4%
400K-500K 134.4% 92.5% 105.7% 71.6% 57.5% 50.1% 52.3% 56.0% 29.7% 37.3%
500K-600K 132.1% 90.7% 105.1% 74.0% 55.8% 45.6% 48.6% 54.2% 25.6% 38.2%
600K-700K 130.7% 88.9% 104.0% 70.4% 52.3% 45.0% 49.7% 55.1% 29.2% 39.0%
700K-800K 128.4% 88.3% 104.8% 72.6% 53.2% 47.9% 49.1% 52.4% 28.1% 38.0%
800K-900K 126.4% 85.0% 103.3% 68.9% 49.7% 46.5% 45.9% 52.2% 28.8% 41.5%
900K-1M 125.6% 82.3% 102.6% 71.3% 46.5% 46.7% 46.5% 53.3% 23.7% 38.1%
1M-1.5M 119.64% 77.28% 103.84% 68.26% 44.2% 43.32% 48.64% 52.64% 25.12% 43.04%
1.5M-2M 113.36% 69.22% 97.78% 66.6% 40.14% 41.88% 47.22% 53.34% 24.86% 46.78%
2M-3M 108.43% 61.87% 91.89% 65.99% 34.92% 39.24% 44.94% 51.5% 22.41% 47.09%
3M-6M 110.89% 47.75% 58.54% 63.95% 26.33% 26.76% 39.82% 39.15% 20.15% 45.07%